Advocatenkantoor

Stephanie Peeters

Een gepaste oplossing voor elk probleem.

Blog

Blog

overzicht:  volledig / samenvatting

Nieuwe inkomensgrenzen voor proDeo-bijstand sinds 01.09.2019

Geplaatst op 6 september, 2019 om 2:45

De inkomensgrenzen die van toepassing zijn om te beoordelen of u al dan niet recht heeft op proDeo bijstand van een raadsman, werden op 1 september 2019  aangepast. 

De nieuwe inkomensgrenzen zijn als volgt: 


 

"Alleenstaand

volledige kosteloosheid max. € 1.026 netto/maand

gedeeltelijke kosteloosheid tussen € 1.026 en € 1.317 netto/maand


Gehuwd, samenwonend of alleenstaand met persoon ten laste

volledige kosteloosheid max. € 1.317 netto/maand (= gezinsinkomen) + € 188,22 pp ten laste

*  1 persoon = € 1.505,22

* 2 personen = € 1.693,44 3 personen = € 1.881,66

gedeeltelijke kosteloosheid tussen € 1.317 en € 1.607 netto/maand (= gezinsinkomen) + € 188,22 pp ten laste

* 1 persoon = € 1.795,22

* 2 personen = € 1.983,44 3 personen = € 2.171,66"


Nieuwe inkomstengrenzen voor proDeo-bijstand sedert 01.09.2016

Geplaatst op 9 februari, 2017 om 9:50

Vanaf 01.09.2016 gelden nieuwe inkomstengrenzen om na te gaan of u al dan niet aanspraak kunt maken op proDeo-rechtsbijstand.

De nieuwe grenzen zijn als volgt:


Voor alleenstaanden:

- maximum 953 euro netto per maand voor volledige kosteloosheid

- tussen 953 euro en 1.224 euro netto per maand voor gedeeltelijke kosteloosheid


Voor gehuwden/samenwonenden/alleenstaanden met personen ten laste:

- maximum 1.224 euro netto gezinsinkomen per maand voor volledige kosteloosheid

Dit bedrag wordt verhoogd met 170,08 euro per persoon ten laste

- tussen 1.224 euro en 1.493 euro netto gezinsinkomen per maand voor gedeeltelijke kosteloosheid

Dit bedrag wordt verhoogd met 170,08 euro per persoon ten laste

Verhoogde opdeciemen sedert 01.01.2017

Geplaatst op 9 februari, 2017 om 9:45

Onze Belgische wetgeving is vaak oud. Zo dateert het Strafwetboek van 1867 en de Wegverkeerswet van 1968.

Om de geldboetes opgenomen in deze wetten actueel te houden, werd geopteerd om te werken met een systeem van opdeciemen.

De geldboetes zoals vermeld in de wetten, dienen vermenigvuldigd te worden met een bepaalde factor. Op die manier komt men tot de effectief te betalen geldboete.

In de periode 2012 – 2016 was deze factor 6.

Alle geldboetes werden dan ook vermenigvuldigd met 6. Op die manier moest men bij een geldboete van 100 euro een som van 100 euro x 6 = 600 euro betalen.

 

Sedert 01.01.2017 is deze factor verhoogd van 6 naar 8.

Alle geldboetes dienen vermenigvuldigd te worden met 8. Voor een geldboete van 100 euro moet men sedert 01.01.2017 dan ook 800 euro betalen.

Let wel, deze verhoging is enkel van toepassing voor misdrijven die werden gepleegd na 01.01.2017.

 

De kunst van het protesteren

Geplaatst op 2 april, 2015 om 15:10

Indien u als handelaar een factuur ontvangt waar u het niet (geheel) mee eens bent, dient u onmiddellijk actie te ondernemen en dient u deze factuur te protesteren.

Bij het protesteren van een factuur dient u rekening te houden met de volgende vereisten:

- Tijdig protest, dit betekent zo spoedig mogelijk na het ontvangen van de factuur

 

- Schriftelijk protest, en dit om redenen van bewijsvoering nadien.

U kunt een protestschrijven best aangetekend verzenden. Zo heeft u niet enkel het bewijs van ontvangst van het schrijven door de tegenpartij, doch ook het bewijs van de postdatum.

 

- Gemotiveerd protest, dit betekent dat u in uw schrijven de redenen dient aan te geven waarom u het niet eens bent met de factuur. Werden zaken gefactureerd die niet geleverd werden of stemt de aangerekende prijs niet overeen met de gemaakte afspraken?

Wat indien u, als handelaar, een betwiste factuur niet protesteert of niet binnen korte termijn na ontvangst?

Bij gebreke aan een tijdig protest van de factuur, wordt de niet-geprotesteerde factuur als aanvaard beschouwd.

U zult de factuur dan later niet meer kunnen betwisten.

De verplichting voor handelaars om tijdig protest te uiten, geldt niet enkel voor facturen waar men het niet eens mee is, doch ook voor ieder ander document dat niet correct is. Denk aan onterecht ontvangen aanmaningen tot betalen.

 

Inkomensgrenzen voor proDeo-rechtsbijstand

Geplaatst op 2 april, 2015 om 15:00

Indien uw gezinsinkomen onder een bepaalde inkomensgrens ligt, kunt u aanspraak maken op proDeo-rechtsbijstand. 

Deze inkomensgrenzen werden vanaf 01.09.2014 vastgelegd als volgt:

Alleenstaand

volledige kosteloosheid

maximum € 944,00 netto/maand

gedeeltelijke kosteloosheid 

tussen € 944,00 en € 1.213,00 netto/maand

Gehuwd, samenwonend of alleenstaand met persoon ten laste

volledige kosteloosheid

maximum € 1.213,00 netto/maand (=gezinsinkomen)

voorbeeld 1 persoon:  € 1.376,47

   2 personen: € 1.539,94

   3 personen: € 1.703,41

gedeeltelijke kosteloosheid

tussen € 1.213,00 en € 1.480,00 netto/maand (=gezinsinkomen)

voorbeeld 1 persoon:  € 1.643,47

   2 personen:  € 1.806,94

   3 personen:  € 1.970,41

   (+ € 163,47 pp ten laste)


Om aanspraak te kunnen maken op proDeo-rechtsbijstand, dient u een aanvraag in te dienen bij het lokale Bureau voor Juridische Bijstand.

U kunt zelf contact opnemen met het Bureau, of uw advocaat verzoeken om u hierin te begeleiden.

In elk geval dient u te beschikken over de volgende documenten:

- uw identiteitskaart

- het bewijs van inkomsten van elk van de gezinsleden voor de voorbije drie maanden

- een attest van samenstelling gezin (af te halen bij uw gemeente)


De wettelijke intrestvoet

Geplaatst op 2 april, 2015 om 14:45

De wettelijke interestvoet is van toepassing in burgerlijke zaken en in handelszaken, dit betekent in de relatie tussen natuurlijke personen of rechtspersonen en tussen handelaars en natuurlijke personen/particulieren.

De intrestvoet wordt jaarlijks bij wet vastgelegd.

Voor het jaar 2015 werd de wettelijke intrestvoet vastgelegd op 2,5%.  

Overzicht van de wettelijke intrestvoeten:

 

 

 • van 01.07.1970 tot 31.10.1974: 6,50 %
 • van 01.11.1974 tot 31.07.1981: 8,00 %
 • van 01.08.1981 tot 31.07.1985: 12,00 %
 • van 01.08.1985 tot 31.07.1986: 10,00 %
 • van 01.08.1986 tot 31.08.1996: 8,00 %
 • van 01.09.1996 tot 31.12.2006: 7,00 %
 • van 01.01.2007 tot 31.12.2007: 6,00 %
 • van 01.01.2008 tot 31.12.2008: 7,00 %
 • van 01.01.2009 tot 31.12.2009: 5,50 %
 • van 01.01.2010 tot 31.12.2010: 3,25 %
 • van 01.01.2011 tot 31.12.2011: 3,75 %
 • van 01.01.2012 tot 31.12.2012: 4,25 %
 • van 01.01.2013 tot 31.12.2014: 2,75 %
 • van 01.01.2015 tot 31.12.2015: 2,50 %
 • van 01.01.2016 tot heden: 2,25 %

 

Voor wat betreft de toepasselijke intrestvoet voor transacties tussen ondernemingen en tussen ondernemingen enerzijds en overheidsinstanties anderzijds, dient u de wet van 02.08.2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties te consulteren.

 


Rss_feed